Rēznas pamatskola caur gadiem...

Rēznas pamatskola vēsturiski veidojusies kā vienīgā mācību iestāde Stoļerovas pagastā un tā apkārtnē. Līdz 1908. gadam apkārtējo zemnieku bērni apmeklēja Rozenmuižas pamatskolu Pritikas sādžā. Pieaugot tieksmei pēc izglītības, apriņķa zemste 1908. gada rudenī atvēra trīs klašu skolu Stoļerovā, kas bija sākums Rēznas pamatskolai. 1909. gadā Stoļerovas muižkungs Sokolovskis uzcēla māju Stoļerovā un iznomāja to skolai. Ēkā bija klases telpa, divas telpas skolotājiem, virtuve. Pirmais skolotājs bija baltkrievs Makars Tiasto, kas strādāja līdz 1914. gadam. Mācības notika krievu valodā, mācījās 80 skolēnu. 1914. – 1916. gadā , Pirmā pasaules kara laikā, skolotāji mainījās viens pēc otra. No 1916. gada rudens līdz 1918. gadam par pirmo latviešu skolotāju strādāja bēglis no Kurzemes Juris Birznieks. 1917. gadā mācības skolā notiek latviešu valodā.

pirmaa skola Pirmā skolas ēka

Pēc Latvijas Republikas proklamēšanas un zemju reformas 1923. gadā skolu pārcēla uz Stoļerovas muižas māju (kungu māju), kurā Rēznas skola darbojās līdz 1980. gadam. Skola darbojās muižas ēkā mācībām pielāgotajās telpās, tika veiktas telpu pārbūves. Gadu gaitā pakāpeniski ir zudusi muižas telpu sākotnējā kultūrvēsturiskā vērtība. Laikā no 1922. gada līdz 1928. gadam skolā par skolotājiem strādāja ievērojamais Latgales izglītības, kultūras un sabiedriskais darbinieks Meikuls Apeļs (1901 – 1942) un skolotāja V.Jakoviča. Skola tika pārdēvēta par Stoļerovas sešklasīgo pamatskolu. Mācības notika latviešu valodā. 1935. gadā skolu pārsauca par Rēznas sešklasīgo pamatskolu. Meikuls Apeļs līdz 1928. gadam bija pirmais ilgadējais Rēznas skolas direktors Skolas direktori: Kārlis Lasis (1928. – 1944.), Staņislavs Silovs (1944. – 1945.), Kazimirs Orskis (1945. – 1951.), Antons Gribusts (1951. – 2000.)

 skola 50-tie  

Skola muižas ēkā , 50-tie gadi

 

 1961. gadā skola ēka tika pārbūvēta, paplašināta, uzbūvēts otrais stāvs. Skolas telpās bija mācību klases, apvienota sporta un aktu zāle, fizikas-ķīmijas kabinets, bibliotēka, ēdnīca u.c. telpas. Skolu pārveidoja par Rēznas astoņgadīgo skolu.

 skola 70-tie 1

skola 70-tie 2  Rēznas pamatskola 70-tie gadi

 

 Pieaugot skolēnu skaitam, tiek celta jauna, moderna skolas ēka. 1980.gadā skola pārceļas uz jaunuzcelto skolas ēku ar atbilstošu aprīkojumu. Vecā skolas ēka – bijusī Stoļerovas muiža nonāk pagasta padomes aprūpē. Ar 1986. gadu vecajā skolas ēkā darbu uzsāk PII ,,Vālodzīte’’. Jaunuzceltajā Rēznas pamatskolas ēkā izveidojas laba skolas materiālā bāze: sporta zāle 18×36 m, 12 aprīkoti mācību kabineti, kokapstrādes un metālapstrādes darbnīcas, virtuve, ēdnīca, stadions. Skolas ēka atbilst tā laika izglītības nodrošinājuma prasībām un tendencēm. Skolas saimniecisko darbību nodrošina sava katlu māja, siltumnīca 80 m2, garāžas, savs autoparks. Skolas attīstībā, vadībā un saimnieciskajā darbībā neatsverams nopelns ir skolas direktoram Antonam Gribustam.

 skola 80    Jaunā skolas ēka 80-tie gadi

 

 Skolā palielinās skolēnu skaits – 1988. gadā mācās 115 skolēni. Ilgadējo Rēznas skolas skolotāju E.Petuhova, H.Gribuste, V.Vilimovičs, A.Vilimoviča, M.Novicāne, M.Kazinika u.c. darbs ir pamats turpmākajām izglītības un dzīves gaitām vairākām apkārtnes cilvēku paaudzēm.

 skola 2005   Skolas ēka, 2005.g.

 

 1992. gadā skolu pārdēvē par Rēznas pamatskolu, skolotāju kolektīvā notiek paaudžu maiņa, tiek pārņemtas mūsdienīgas mācību metodes, paņēmieni, valsts izglītības prasības... Kopš 2000. gada skolas direktors – Anatolijs Kozlovskis. Pedagogi regulāri tālākizglītojas, pārņem mūsdienu darba paņēmienus un metodes. Visiem skolotājiem ir viena vai vairākas augstākās pedagoģiskās izglītības, ir skolotāji ar Mg. paed. grādu. Izmainījusies skolas vide, telpu noformējums, tiek strādāts pie skolēniem draudzīgas mācību un relaksācijas vides izveidošanas. Papildināts mācību kabinetu un mācību programmu nodrošinājums saskaņā ar pastāvošām prasībām.

 skola tagad   Skola, 2012.g.

 

 2008. gada rudenī skola nosvinēja savu simtgadi. Skola, raugoties nākotnē, turpina kopt skolas tradīcijas un sniegt pamatizglītību skolēniem no tuvas un tālas apkārtnes.

 autors: Anatolijs Kozlovskis

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine