Rēznas pamatskolas

iekšējās kārtības noteikumi

 

I.  Vispārīgie noteikumi

  1. 1.Rēznas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumu skolēniem mērķis ir regulēt un nodrošināt Rēznas pamatskolas pareizu darba organizāciju, mācību laika pilnīgu un racionālu izmantošanu, kārtības ievērošanu un skolēnu drošību Rēznas pamatskolā.
  2. 2.Rēznas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi nosaka:

2.1. izglītības procesa organizāciju;

2.2. skolēnu uzvedības noteikumus skolā un tās teritorijā;

2.3. skolēnu tiesības un pienākumus;

2.4. atbildību par vienoto iekšējās kārtības noteikumiem;

2.5. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtības izvietojumu.

  1. 3.Iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši visiem Rēznas pamatskolas skolēniem, pedagogiem un citiem darbiniekiem.
  2. 4.Ar iekšējās kārtības noteikumiem pedagogus un tehniskos darbiniekus iepazīstina skolas direktors katru gadu septembra pirmajā nedēļā. Skolēnu vecākus – klašu audzinātāji septembra pirmajā pusē, par to veicot ierakstus klases žurnālā, ko vecāki apstiprina ar savu parakstu, norādot iepazīšanās datumu.

 

II. Izglītības procesa organizācija

5. Rēznas pamatskolā ir noteikta 5 dienu mācību nedēļa ar divām nedēļas atpūtas dienām. Mācības pamatskolā sākas plkst. 8.30. Mācības beidzas pēc stundu saraksta. Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes. Darba dienās skola ir atvērta no plkst. 7.00 līdz beidzas interešu izglītības nodarbības atbilstoši sarakstam. Skolā organizētie pasākumi beidzas ne vēlāk kā plkst. 19.00.

6. Rēznas pamatskolā ir noteikts šāds stundu laika grafiks:

1. stunda   8.30 – 9.10

2. stunda   9.20 – 10.00

3. stunda   10.10 – 10.50

4. stunda   11.05 – 11.45

5. stunda   12.00 – 12.40

6. stunda   12.45 – 13.25

7. stunda   13.30 – 14.10

8. stunda   14.15 – 14.55.

Katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu. Uz stundu skan divi zvani ar vienas minūtes intervālu.

7. Mācību un ārpusstundu darbs skolā notiek saskaņā ar skolas direktora apstiprinātu mācību priekšmetu stundu sarakstu, interešu izglītības nodarbību sarakstu un skolas ārpusstundu pasākumu plānu.

8. Mācību stundas notiek pēc klašu sistēmas ar izņēmumiem īpašos gadījumos (filmas skatīšanās, mūzika u.c.). Šajos gadījumos kabinetu un skolas telpu mācību darbam nodrošina skolas administrācija.

9. Direktora vietniece izglītības jomā mācību priekšmetu stundu izmaiņas nākošajai dienai sagatavo un uz ziņojumu dēļa izliek pie mācību priekšmetu stundu saraksta skolēniem līdz plkst.12.00. Skolēni pirms došanās mājās iepazīstas ar mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņām nākošai dienai.

10. Starpbrīžu ilgums: pēc 1. stundas -10 minūtes,

                                    pēc 2. stundas - 10 minūtes  

pēc 3. stundas – 15 minūtes

                                    pēc 4. stundas – 15 minūtes

                                    pēc 5. stundas – 5 minūtes

                                    pēc 6. stundas – 5 minūtes

                                    pēc 7. stundas – 5 minūtes.

11. Klases laikā par kārtību telpās atbild skolēni un klases audzinātājs. Skolas pasākumos – ar skolas direktora rīkojumu nozīmētais dežurējošais skolotājs un skolēni. Pēc pasākuma telpu atstāj sakārtotu.

12. Klašu telpas pirms stundas atslēdz attiecīgā mācību kabineta skolotājs vai klases audzinātājs.

13. Starpbrīžos skolēni var neatstāt klašu telpas, bet klases dežurantam šajā laikā jāizvēdina un jāsakārto klase nākošai stundai.

14. Skolēnu ēdināšana tiek organizēta starpbrīžos:

      1. - 5. klasei – no plkst. 10.50 līdz 11.05 (pēc 3. stundas),

     6. - 9. klasei – no plkst. 11.45 līdz 12.00 (pēc 4. stundas).

Launags tiek organizēts pēc 6. stundas. Skolēni uz ēdnīcu un no ēdnīcas dodas skolotāja pavadībā. Ēdnīcā jāievēro kārtība, higiēnas prasības un ēšanas kultūra, kā arī saudzīga attieksme pret ēdnīcas inventāru.

 

III. Skolēnu uzvedības noteikumi skolā un tās teritorijā

15. Skolēni ievēro LR Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Rēznas pamatskolas nolikumu, šos iekšējās kārtības noteikumus un citus pamatskolas darbību reglamentējošos dokumentus.

16. Skolēni:  

16.1 ierodas skolā atkarībā no sabiedriskā transporta vai uz skolu nogādājušā pašvaldības transporta kursēšanas grafika, bet ne vēlāk, ka 10 min. pirms stundas sākuma;

16.2 ierodas mācību telpā pēc pirmā zvana uz stundu, uzsāk mācību darbu pēc otrā zvana;

16.3. mācībām paredzēto laiku velta mērķtiecīgai un sistemātiskai zinātņu pamatu un patstāvīgā darba iemaņu apguvei, lai iegūtu vispārējo pamatizglītību;

16.4. ievēro, ka mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu;

16.5. atstāj mācību telpas pēc zvana no stundas vai ar pedagoga atļauju.

17. Skolēni pamatskolā un tās teritorijā :

17.1. uzvedas atbilstoši sabiedrībā vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām;

17.2. ar cieņu izturas pret valsti, sabiedrību, ģimeni, baznīcu, rasēm, tautām, etniskajām grupām.

17.3. ar cieņu izturas pret pedagogiem, personālu, klases un skolas biedriem.

17.4. sveicina pedagogus, personālu, klases un skolas biedrus, skolas ciemiņus.

17.5. mācību stundā ievēro disciplīnu un noteiktu kārtību stundās un mācību kabinetos, darba drošības noteikumus;

17.6. ievēro un izpilda pamatskolas vadības, pedagogu, personāla norādījumus un lūgumus;

17.7. ierodas pamatskolā tīrā, lietišķā, mācībām atbilstošā apģērbā;

17.8. ierodas piemērotos svētku tērpos uz Valsts pārbaudījumiem, valsts svētkos un skolas svinību gadījumos;

17.9. atstāj garderobē vai ģērbtuvē virsdrēbes, cepures, sporta apģērbu un apavus lietussargus, ģērbtuvēs – sporta tērpus un sporta apavus. Ģērbtuves izmantojamas, lai pārģērbtos sporta stundām;

17.10. ievēro tīrību un kārtību skolā un tās teritorijā;

17.11. saudzīgi izturas pret pamatskolas īpašumu, telpām, inventāru, skolas teritorijā esošajām būvēm, stādījumiem, zālājiem u.c.;

17.12. ievēro mācību telpu lietošanas noteikumus, darba drošības instrukcijas.

18. Skolēniem pamatskolā un tās teritorijā aizliegts:

18.1. smēķēt;

18.2. ienest un lietot narkotiskās vielas;

18.3. ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, tai skaitā alu;

18.4. atrasties skolā, tās teritorijā skolas rīkotajos pasākumos alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu reibumā. Atrašanās vai aizdomas par minēto vielu ienešanu vai lietošanu ir sevišķi smags iekšējās kārtības noteikumu pārkāpums, par kuru tiek ziņots skolēnu vecākiem un Valsts policijai.

18.5. ienest un lietot šaujamieročus, aukstos ieročus, gāzes baloniņus vai gāzes pistoles, bīstamas un viegli uzliesmojošas ķīmiskas vielas, kā arī lietas, kas nav saistītas ar mācību darbu. Huligānisku, krimināli sodāmu izdarību vai vardarbības izrādīšanas gadījumos skolēna lieta tiek iesniegta izskatīšanai tiesību sargājošajām institūcijām.

18.6. lietot necenzētus vārdus un izteicienus, citus aizvainojošus vārdus un žestus;                         

18.7. veikt tirdzniecības darījumus, izņemot atsevišķus skolas ārpusstundu pasākumus;

18.8. veikt politiska rakstura darbības;

18.9. mācību stundu laikā lietot mobilos telefonus (tiem jābūt izslēgtiem), portatīvos atskaņotājus, portatīvos un plaukstdatorus, radio un fotoaparātus u.c. ierīces un aparātus bez skolotāja atļaujas;

18.10. veikt darbības, kas tieši vai netieši apdraud paša vai citu personu drošību, vardarbīgi (fiziski, emocionāli, psiholoģiski) ietekmēt skolēnus un skolas darbiniekus;

18.11. aicināt uz pamatskolu vai ievest tās telpās un teritorijā nepiederošas personas;

18.12. sēdēt uz palodzēm, soliem, galdiem.

18.13. neparedzētajās vietās izmest atkritumus un piegružot telpas un skolas teritoriju;

18.14. bezmērķīgi uzturēties skolā pēc stundu beigām;

19. Skolēni ņem dalību skolas telpu un apkārtnes uzkopšanas darbos saskaņā ar skolas noteikto kārtību (klasēm noteikto skolas apkārtnes teritoriju uzkopšana, klašu dežūras skolā, darbs vasaras brīvdienu laikā skolas apkārtnes uzkopšanai).

20. Tumšajā diennakts laikā, ejot uz skolu un mājām pa koplietojuma autoceļiem, lieto atstarotājus, mugursomas ar atstarojošiem elementiem vai gaismu atstarojošus elementus savā apģērbā.

 

IV. Skolēnu tiesības un pienākumi        

 

21. Skolēniem ir tiesības:

21.1. uz valsts un pašvaldības apmaksātu pamatizglītības ieguvi. Ja skolēns, iegūstot pamatizglītību ir sasniedzis 18 gadu vecumu un ilgstoši neattaisnoti neapmeklē mācības skolā, viņu atskaita no skolēnu saraksta;

21.2. mācību un audzināšanas procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, neaizskarot citu personu cieņu un godu;

21.3. iekšējās kārtības noteikumos paredzētajā kārtībā mācību procesā izmantot izglītības iestādes telpas, laboratorijas, iekārtas, aparatūru, kultūras, sporta un medicīnas objektus un inventāru, mācību grāmatas, citu mācību procesam nepieciešamo literatūru, mācību līdzekļus un elektroniskos mācību resursus, kā arī saņemt bibliotekāros un informācijas pakalpojumus;

21.4. saņemt dotācijas, izmantojot sabiedrisko transportu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un cita veida materiālo palīdzību;

21.5. saņemt profilaktisko veselības aprūpi, izņemot normatīvajos aktos par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību paredzētajā profilaktisko apskašu programmā ietvertās profilaktiskās apskates, un pirmo palīdzību skolā un tās organizētajos pasākumos;

21.6. piedalīties mācību procesa pilnveidē un skolas pašpārvaldē;

21.7. uz personiskās mantas aizsardzību skolā;

21.8. uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem skolā un tās organizētajos pasākumos;

21.9. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

 

22. Skolēniem ir pienākumi:

22.1. apgūt pamatizglītības programmu - mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai;
22.2. ievērot skolas nolikumu, iekšējās kārtības noteikumus un ar savu rīcību nediskreditēt savu skolu – Rēznas pamatskolu;
22.3. ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts simboliem un latviešu valodu;

22.4. ievērot pedagogu, skolēnu un citu personu tiesības un intereses;

22.5. nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību;

22.6. neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību;

22.7. būt pieklājīgam skolā un ārpus tās;

22.8. atrasties skolā iekšējās kārtības noteikumiem atbilstošā apģērbā;

22.9. piedalīties skolas vides uzkopšanā un sakārtošanā.

   V. Atbildība par iekšējās kārtības noteikumiem

23. Skolēnu apbalvošana notiek saskaņā ar Rēznas pamatskolas skolēnu apbalvošanas kārtību.

24. Par citiem sasniegumiem mācībās, priekšzīmīgu uzvedību, panākumiem mācību olimpiādēs, konkursos, sasniegumiem sportā u.c. skolēnus apbalvo:

24.1. pedagogi, klases audzinātāji, direktora vietnieks izglītības jomā ar:

-          pateicību ar ierakstu dienasgrāmatā vai bez tās;

-          pašizgatavotu atzinību rakstu vai balvu.

24.2. skolas direktors ar:

-          diplomu, kas izteikts rīkojumā;

-          pateicību, kas izteikta rīkojumā;

-          pateicību, paziņojot par to vecākiem;

-          balvu.

25. Par atsaucību, savlaicīgu un labu ikdienas pienākumu, norādījumu pildīšanu, par aktīvu sabiedrisko darbību, par iniciatīvu un aktivitātēm ārpusstundu pasākumos pelnītu uzslavu klases audzinātājs vai cits pedagogs var izdarīt ierakstu dienasgrāmatā.

26. Ja izglītojamais ir pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus, skolas administrācija, pedagogs vai klases audzinātājs viņu var sodīt ar:

26.1. ziņojumu vecākiem;

26.2. pedagogi – izsakot piezīmi ar ierakstu dienasgrāmatā vai bez tā;

26.3. skolas direktors – brīdinājumu, kas izteikts ar rīkojumu.

26.4. skolas direktors – rājienu, kas izteikts ar rīkojumu.

27. Par rupjiem skolas nolikuma un skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem skolēnu lietu skolas direktors, konsultējoties ar pedagoģisko padomi un skolas padomi, var iesniegt izskatīšanai attiecīgās pašvaldības bāriņtiesā, ziņot policijai, kuri lemj par skolēna sodīšanu saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

28. Priekšlikumus par skolēnu apbalvošanu vai sodīšanu skolas direktoram, pedagogiem vai klases audzinātājam var iesniegt:

-          skolēnu pašpārvaldes pārstāvji;

-          klases kolektīva pārstāvji;

-          visi skolas darbinieki.

28. Katra mācību gada sākumā skolas direktors ar rīkojumu nozīmē pedagogus, kuri mācību gada laikā iepazīstina skolēnus ar iekšējās kārtības noteikumiem, veic instruktāžas par drošības noteikumiem mācību kabinetos un sporta nodarbībās, iepazīstina ar evakuācijas plāniem. Iekšējās kārtības noteikumi tiek pārskatīti un pārrunāti papildus pēc vajadzības, ja radusies iekšējās kārtības pārkāpumu situācija. Par noteikumu pārrunāšanas faktu nozīmētais pedagogs veic ierakstu klases žurnālā nodaļā “Skolēnu drošības instruktāžas” un apliecina to ar savu parakstu. Skolēni pēc instruktāžas noklausīšanās parakstās, norādot iepazīstināšanas datumu un veic ierakstu ,,Iepazinos’’.

29. Atrodoties ārpus skolas (mācību ekskursija, pārgājiens, sporta sacensības u.c.), skolotājs, kuru ar rīkojumu nozīmē skolas direktors, ir atbildīgs par skolēnu drošību saskaņā ar pastāvošām prasībām. Skolotājs pirms izbraukšanas veic skolēnu vecāku rakstiskt informēšanu par viņu bērnu atrašanos ārpus skolas ar speciāla ziņojuma palīdzību (pielikums nr. 1). Skolēnu instruēšanu par drošības noteikumiem pārgājiena/ekskursijas laikā ieraksta klases žurnālā vai speciālā veidlapā, instruētie skolēni apliecina to ar savu parakstu klases žurnālā vai speciālā veidlapā.(pielikums nr. 2). Ja ārpus skolas atrodas skolēnu grupa līdz 15 skolēniem – ar direktora rīkojumu tiek nozīmēts viens skolotājs; ja grupā ir vairāk nekā 15 skolēni – divi skolotāji.

 

 

  

   VI. Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību izvietojums

30. Evakuācijas plāni un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtība izvietota koridoros un 1. stāva foajē redzamā un pieejamā vietā.

VII. Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

31. Nepiederošu personu uzturēšanos skolā nosaka atsevišķa Kārtība par nepiederošu personu uzturēšanos skolā.    

32. Apmeklējot skolas teritoriju, apmeklētājiem jāievēro skolas Iekšējās kārtības noteikumi.

VIII. Iekšējās kārtības noteikumu un to grozījumu pieņemšanas kārtība.

33. Skolas direktors izdod Iekšējās kārtības noteikumus un izdara grozījumus tajos. Ar Iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstina Skolas padomi, Skolēnu pašpārvaldi un Pedagoģisko padomi.

 

IX. Skolas rīcība, ja skolēns apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību

 

34. Ja izglītojamais skolā un tās teritorijā apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:

34.1. pedagogs informē skolas direktoru par skolēna uzvedību

34.2. skolas direktors nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, mācības citā telpā cita pedagoga klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām;

34.3. skolas direktors rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta skolēna vecākiem informāciju par skolēna uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības iestādi;

34.4. vadītājs rīkojumā nosaka attiecīgajiem pedagogiem pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar skolēnu un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši skolēna vajadzībām un situācijai;

34.5. skolas direktors ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās, kā arī organizēt sadarbību ar novada pašvaldības speciālistiem skolēna uzvedības un mācību darba uzlabošanai;

34.6 Ja skolēna uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar skolu, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, skolas direktors šo informāciju nosūta Rēzeknes novada pašvaldībai, kura ir tiesīga sasaukt starpinstitūciju sanāksmi, kas lemj par turpmākajiem atbalsta pasākumiem skolēnam. Sanāksmē pieaicina skolas atbildīgos speciālistus, skolēna vecākus, pašvaldības izglītības speciālistu vai pārstāvjus no attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldes, sociālā dienesta, bāriņtiesas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un citus speciālistus.

Rēznas pamatskolas direktors                                                                         Anatolijs Kozlovskis

Joomla templates by Joomlashine